Metatron Qube Patterns

2,45m x 1m Acrilycs on wall, Uki, Australia.

2,45m x 1m Acrilico su muro, Uki, Australia